Правила прийому

Для успішного вступу до нашого навчального закладу потрібно:

-мати мрію
-мати бажання
-зявитися до приймальної комісії
-написати заяву та подати документи


Зарахування у ліцей проводиться без ЗНО!

Навчання може бути приємним!

Приходь і переконайся!

 

Документи, що необхідні для вступу:

- Атестат про повну загальну або свідоцтво про базову середню освіту (оригінал)      
- Додаток до атестата або свідоцтва (оригінал)
- Медична довідка за формою 086-У
- Чотири кольорові фотокартки розміром 3*4
- Копія паспорту та ідентифікаційного коду
- Копія свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, що мають розбіжності у прізвищах у документах: паспорт, диплом, атестат)

docxЗаява.docx12.7 КБ

pngАтестат.png21.02 КБ

pngДодаток до атестату.png68.58 КБ

docМедична_довідка_086-о.doc46.5 КБ

Правила прийому на навчання до Державного навчального закладу
«Каховський професійний ліцей сфери послуг» на 2016 рік

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до Державного навчального закладу «Каховський професійний ліцей сфери послуг» на 2016 рік розроблені у відповідності до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.
1.2. На навчання до Державного навчального закладу «Каховський професійний ліцей сфери послуг» (далі - «Ліцей») приймаються громадяни України.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей, нахилів, незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через web-сторінку Ліцею (kplsp.org.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.
2.5. Прийом учнів на навчання до Ліцею здійснюється за державним замовленням з наступних ліцензованих професій:

на базі базової загальної середньої освіти (після закінчення 9 класів):

Код Назва професії Рівень кваліфікації вип(розряд)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)
7433 Кравець

кравець 2-3 розряду

кравець 4 розряду

1 рік, 7 міс. 30

 

на базі загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів)

Код Назва професії Рівень кваліфікації тип(розряд)

Термін навчання

Обсяг прийому (чол.)
5141 Перукар(перукар-модельєр)

перукар

перукар ІІ класу перукар   І класу

1 рік, 12 тиж. 60

5141

5141

Перукар(перукар-модельєр). Візажист

перукар

перукар ІІ класу, візажист

1 рік, 25 тиж. 30

5141

5141

Манікюрник

Педикюрник

манікюрник ІІ, І класу

педикюрник ІІ, І класу

1 рік 30

5131

5133

Нянька

Соціальний робітник

нянька

соціальний робітник

1 рік,3 міс. 30

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.
2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.
2.9. Вступні випробування з усіх професій, або окремих професій можуть проводитися у разі більшої кількості поданих вступниками заяв для вступу до Ліцею, ніж передбачено державним замовленням.
Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо), порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань розглядаються та затверджуються педагогічною радою ліцею до початку роботи приймальної комісії.
2.10. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори-направлення на навчання від підприємств, установ, організацій; діти з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; учні, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.
2.11. Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується 23 серпня.
2.12. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до Ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:
- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності;
- 4 фотокартки розміром 3х4 см;
Вступники пред’являють особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад.
Усі копії документів завіряються в установленому порядку.
Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди та середнім балом успішності документа про освіту.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні оцінки (результати) до участі в наступних випробуваннях не допускаються.
4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року
№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список вступників, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання. Рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею вступники обов’язково надають оригінал документу про освіту.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1 Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2 Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи визначені у п. 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.
6.3 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.4 Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.5 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.6 Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Ліцею на 2016 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.