Методичні розробки уроків

Розпізнавання волокон в тканині

АНОТАЦІЯ

 

Дана методична розробка представляє собою відкритий теоретичний урок лабораторно-практичного заняття з предмету «Матеріалознавство». Тема роботи: «Ознайомлення з видами текстильних волокон. Розпізнавання волокон в тканині». Дана тема є однією з найважливіших тем предмету, тому що вміння визначити волокнистий склад тканини - це одне з найважливіших умінь кравця в процесі пошиття замовлень. Особливість цього уроку полягає у використанні візуального матеріалу у вигляді презентацій. Методична розробка може бути використана майстрами виробничого навчання та іншими викладачами.

 

  

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого уроку з предмету

«Матеріалознавство»

         на тему: Лабораторно-практична робота № 1.

Ознайомлення з видами текстильних волокон. Розпізнавання волокон в тканині

 

                                                           Викладач: Смірнова О. А.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів

Протокол №____ від__________________________20___р.

Голова комісії__________________________ Смірнова О. А.

 

 

 

2017 рік

 

 

                                            

ЗМІСТ

                                                                                                               

Вступ                                                                                                   

План-конспект уроку                                                                            

Висновок                                                                                                

Список використаних джерел                                                              

Додатки                                                                                                  

 

ВСТУП

 

Дана методична розробка представляє план уроку теоретичного навчання з предмету «Матеріалознавство» для учнів І курсу професії «Кравець». Тема розробленого уроку: «Лабораторно-практична робота № 1. Ознайомлення з видами текстильних волокон. Розпізнавання волокон в тканині». Метою розробки уроку є ознайомлення учнів з органолептичними методами визначення видів волокон в тканинах та за допомогою типу горіння волокон. В даній роботі представлено тестове завдання для визначення рівня знань учнів з теми «Текстильні волокна» та розроблено нові картки для визначення волокнистого складу тканин. На практичній частині учні працюють в малих групах, що розвиває їх вміння співпрацювати і домовлятися.Особливістю даної методичної розробки є те, що викладач використовує подвійну систему балів для визначення рівня знань за урок і переводну таблицю для переходу на оцінку.

Джерела інформації для даної методичної розробки - це підручники з матеріалознавства швейного виробництва і тематичні інтернет-ресурси.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Предмет:   Матеріалознавство

Спеціальність: Кравець

Курс навчання: І

Викладач: Смірнова О. А.

 

 

Тема програми: Текстильні волокна

Тема уроку: Лабораторно-практична робота № 1. Ознайомлення з видами текстильних волокон.

                      Розпізнавання волокон в тканині.

Мета уроку:

                 - навчальна: навчити учнів визначати види волокон в тканинах, розрізняти волокна за їх

                    зовнішнім виглядом, відрізняти матеріали з натуральних та ненатуральних волокон;

                   - розвиваюча: розвивати органолептичні здібності учнів, прагнення

                     самостійно здобувати знання;

                   - виховна: виховувати допитливість, спостережливість, світогляд.

Тип уроку: комбінований

Методи навчання: лабораторно-практична робота

Основні терміни і поняття: текстильне волокно

                                                  натуральні волокна

                                                  бавовна

                                                  льон

                                                  вовна

                                                  шовк

                                                  целюлозні волокна

                                                  білкові волокна

                                                  спосіб горіння волокна

                                                  синтетичні волокна                                                                             

Міжпредметні зв`язки: Технологія виготовлення одягу

                                           Обладнання швейного виробництва

                                           Спеціальне малювання

                                           Основи конструювання одягу

Наочність: презентація «Розпізнавання бавовни»;

                     презентація «Розпізнавання льону»;

                     презентація «Розпізнавання вовни»;

                     презентація «Розпізнавання шовку»;  

                     презентація «Розпізнавання синтетичних волокон»;                            

                     комплект інструкційних карток для проведення лабораторно-практичної роботи № 1;

                     комплекти роздаткового матеріалу «З якого волокна дана тканина?» ;

                     тестові завдання.

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.             

                                   

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

     - рапорт чергового;

     - перевірка готовності учнів до уроку;

     - повідомлення теми і мети уроку;

     - запис у журналі.

          ІІ. Вступна частина.

-  ознайомлення з інструкційною карткою для виконання лабораторно-практичної роботи;

-  ознайомлення з картками для визначення виду волокон в тканинах;

Актуалізація знань учнів                                                                                                                                   

Учні отримують тестові завдання ( додаток 1) , в яких вони повинні співставити твердження про волокно з правильною назвою волокна, про яке це твердження.

Час виконання тесту – 3 хвилини.

Після цього викладач демонструє презентації зі способів розпізнавання волокон в тканинах де на певних слайдах висвітлено правильні відповіді , а учні перевіряють свої тести і визначають кількість правильних відповідей. Кожна правильна відповідь отримує 2 бали. Максимальна кількість балів за тест – 10.

ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

     Викладач: « Сьогодні на уроці ми закріпимо знання з теми «Текстильні волокна». Для цього ми будемо визначати вид волокон в тканинах за видом горіння та за зовнішнім виглядом розкручених з пряжі волокон».

IV. Практична частина:

4.1 Самостійна робота учнів.

Викладач пропонує учням розпочати виконання лабораторно-практичної роботи розділившись на малі групи по 4 особи. На кожну малу групу викладач видає комплект з шести карток «З якого волокна дана тканина?» ( додаток 2). Кожна з карток містить зразок тканини і завдання з визначення виду волокна в даній тканині. Учні повинні вписати в кожну з карток свої прізвища та виконати завдання за запропонованими у картках схемами.

Результатом роботи по кожній з карток буде висновок у вигляді назви волокна. Кожен правильний висновок по картці отримує 4 бали. Якщо в картці на попередніх висновках є правильна назва волокна, а остаточний висновок помилковий, то за такою карткою отримується 1 бал. Максимальна кількість балів, яку учні можуть отримати за результатами роботи по картках – 24 бали.

4.2 Цільові обходи робочих місць учнів:

-    простежити за своєчасним початком роботи учнів, правильною організацією робочих місць;

-   перевірити правильність виконання прийомів дослідження;

-   індивідуальна робота з учнями. 

V.Заключна частина

5.1 Аналіз виконаної роботи і допущених помилок.                                                                              

Викладач збирає тестові завдання кожного учня і картки з визначення виду волокон кожної малої групи. Попередньо викладач оголошує правильні відповіді за кожним зразком тканини.

Для визначення оцінок кожного з учнів викладач сумує бали ( додаток 3) за тестове завдання ( максимальна кількість – 10 балів) і за виконання лабораторно-практичної роботи за шістьма картками ( максимальна кількість – 24 бали). Максимальна кількість балів, яку можна отримати за урок – 34. Далі за переводною таблицею ( додаток 4) визначається оцінка кожного з учнів.

5.2 Виставлення оцінок.

5.3 Домашнє завдання:

  на наступний урок повторити конспект з теми «Текстильні волокна».

 

ВИСНОВОК

 

   Дана методична розробка уроку розкриває дуже цікаву і важливу інформацію про порядок визначення виду волокон в тканинах. Розвиток таких вмінь у учнів – одна з основних задач предмету «Матеріалознавство». На етапі вступної частини лабораторно-практичного заняття викладач використав тести, які визначають рівень теоретичної підготовки з теми «Текстильні волокна», а перевірка цих тестів відбувається під час перегляду презентацій з про розпізнавання волокон в тканині. Таке поєднання тесту і актуалізації знань сприяє кращому засвоєнню матеріалу. На етапі практичної частини учні об’єднуються у малі групи, в яких вони працюють з картками з визначення виду волокон в зразках тканин.Оцінювання учнів на даному уроці відбувається у два етапи: на вступній частині тестування, на практичній частині – робота з визначення видів волокон. За тест максимальна кількість балів – 10, на практичній частині – 24 бали. Бали сумуються і переводяться у оцінки через спеціальну таблицю.

Дана методична розробка може використовуватись викладачем матеріалознавства та майстрами виробничого навчання для поглиблення і розширення знань про матеріали.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Лазур К. Р., «Швейне матеріалознавство», Львів, 2004 рік.

2. СупрунН. П., Орленко Л. В., Дрегуляс Е. П., Волинець Т. О., «Конфекціонування матеріалів для одягу», навчальний посібник, Київ, 2008 рік.

3. Бузов Б. А..Модестова Т. А., Алыменкова Н. Д., «Материаловедение швейного производства», Москва, 1978год.

4. Баженов В. И., «Материаловедение швейного производства», Москва. 1972 год.

5. Баженов В. И., «Материалы для швейных изделий», Москва, 1972 год.

6. Мальцева Е. П., «Материаловедение швейного производства». Москва. 1983 год.

7. Модестова Т. А., Флёрова Л. Н., Бузов Б. А., «Материаловедение швейного производства», Москва, 1969 год.

 

Додаток 3

 

Оцінювання учнів за виконання лабораторно-практичної роботи № 1

на тему «Ознайомлення з видами текстильних волокон. Розпізнавання волокон в тканині».

 

Прізвище учня

Кількість балів за тест Кількість балів за роботу Загальна кількість балів

Оцінка

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 

                                                                                                                                                                                           Додаток 4

 

  Переводна таблиця для оцінювання учнів з лабораторно-практичної роботи № 1

на тему «Ознайомлення з видами текстильних волокон. Розпізнавання волокон в тканині».

 

Кількість балів загальна

1-3

4-5

6-7

8-12

13-15

16-20

21-24

25-27

28-30

31-32

33

34

Оцінка у балах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12