План роботи ліцею

План виховної роботи на 19-20

Тема виховної роботи Каховського професійного ліцею:

ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ, ВИСОКООСВІЧЕНОЇ, СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ І НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ЛЮДИНИ.

Головна мета виховання:

Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Завдання та проблемні питання роботи з учнями:

Основні завдання:

•   Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

•   Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.

•   Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

•   Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

•   Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

Виховна робота ліцею організована у відповідності з чинним законодавством:

Міжнародно-правові акти

 • Декларація прав людини
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

І. Конституція України

ІІ. Закони України

 •  «Про освіту»
 •  «Про загальну середню освіту»
 • «Про професійно-технічну освіту»
 •  «Про позашкільну освіту»
 •  «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 •  «Про охорону дитинства»
 •  «Про захист суспільної моралі»
 • «Про протидію торгівлі людьми»
 • Про       протидії булінгу (цькуванню)(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 5, ст.33)

ІІІ. Укази Президента України

 •  «Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
 • «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
 • «Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872
 • «Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871
 • «Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806

ІV. Розпорядження Постанови, Кабінету Міністрів України

 • Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р
 • Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р
 • Розпорядженням «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 22.11.2010 № 2140
 • Розпорядження  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 № 1209
 • Постанова «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» від 21.03.2012 № 350
 • Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012
 • Постанова «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» від 26.03.2013 № 717

V. Загальнодержавні програми

 • Державна  цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки
 • Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки».
 • Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року
 • Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

VІ. Концепції

 • Концепція екологічної освіти України
 • Концепція патріотичного виховання учнівської молоді
 • Концепція превентивного виховання
 • Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків
 • Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

VІІ. Накази Міністерства освіти і науки України

2014

 • «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу» від 07.08.2014
 • Рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»та відзначення переможців і лауреатів» від 26.06.2014 протокол № 4/2-19 (п.6)
 • Наказ МОН України від 27.10. 2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді"​

2013

 • «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 28.08.2013 №1239
 • «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки» від 21.10.2013 № 1453
 • «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання порушення серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними» від 21.02.2013 №176

2012

 • «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» від 11.06.12 № 677
 • «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» від 19.07.2012 № 827
 • «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» від 03.08.2012 № 888

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПРОБЛЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЛІЦЕЮ.

Мета виховання: Формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Основні завдання:

          Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

          Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу.

          Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

          Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

          Розвиток творчого потенціалу учнів, підтримка обдарованих учнів, підтримка обдарованих дітей.

Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від уніфікації в процесі вихо­вання, від орієнтації на "усередненого" вихованця;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю   соціального   досвіду,   успадкуванню ними духовних надбань українського народу;
 • виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих;
 • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;
 • культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв'язку із природою, поваги до жінки, толерантності;
 • формування почуття господаря: госпо­дарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин;
 • охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я;
 • забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
 • формування         екологічної     культури, гармонізація відносин особистості з природою;
 • спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушен­ням, бездуховності, антигромадській діяльності.

Щоб досягти цього результату необхідно будувати виховну роботу за такими напрямками:

 • громадянське виховання;
 • правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • моральне виховання;
 • фізичне виховання і формування здорового способу життя;
 • художньо-естетична освіта й виховання особистості;
 • екологічне виховання;
 • трудове виховання;
 • статеве виховання і підготовка до сімейного життя;
 • формування наукового світогляду.

При організації виховної роботи в Снігурівському професійному ліцеї необхідно керуватися принципами:

 • Принцип національної спрямованості.
 • Принцип культуровідповідності.
 • Принцип цілісності.
 • Акмеологічний принцип.
 • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії.
 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.
 • Принцип особистісної орієнтації.
 • Принцип превентивності.
 • Принцип технологізації
 • Вказані принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи, взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання єзапорукою ефективного виховного процесу.

Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності викладача:

Контроль за станом позаурочної виховної роботи:

Контроль за станом виховної позаурочної роботи здійснюється через засідання педагогічних рад, вивчення стану роботи з певного питання, виставку педтехнологій, а також через систематичне відвідування позаурочних заходів.

Позаурочна робота з учнівським колективом:

 • Проведення традиційних загальноліцейних заходів;
 • організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • діяльність педагогічного колективу щодо розвитку творчих здібностей учнів;
 • робота клубів та об’єднань за інтересами;
 • фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

Робота з батьками.

          Щоденне спілкування з батьками учнів, які відвідують ліцей, здійснюється класними керівниками та майстрами виробничого навчання.

          Це спілкування спрямоване на забезпечення систематичної інформування батьків про життя дитини в ліцеї і підтримки контакту в родині.

          Щотижня кожен з батьків отримує можливість для бесіди з класним керівником або майстром в/н про індивідуальний розвиток своєї дитини. З батьками проблемних учнів зустрічаються всі фахівці згідно складеної корекційної програми. Теми і цілі бесід відображаються у планах бесід і спираються на матеріал спостережень, діагностики, програмного матеріалу.

         

Позаурочна робота в гуртожитку.

 • Організація учнівського самоврядування (створення Ради гуртожитку, формування органів самоврядування на поверхах)
 • Залучення учнів-мешканців гуртожитку до занять у гуртках та спортивних секціях
 • Систематичне проведення санітарних годин
 • Підготовка       та проведення конкурсу на кращу кімнату, секцію
 • Ведення журналів педагогічних спостережень (проведення анкетувань, тестувань)
 • Контроль за самопідготовкою учнів
 • Регулярні рейди-перевірки стану проживання учнів у гуртожитку

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КАХОВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Організаційна робота  
  Обрати органи учнівського самоврядування в групах, делегувати їх до ради учнівського самоврядування ліцею До 15.09.15 Класні керівники, майстри в/н  
  Сформувати склад ради профілактики правопорушень До 20.09.15 Адміністрація  
  Організувати роботу гуртків, секцій, узгодити плани роботи. 15.09.15 Кондратюк А.М. керівники гуртків  
  Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час До 01.10.15 Класні керівники, майстри в/н  
  Організовувати роботу соціально-психологічної служби Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог, заст. з виховної роботи  
  Провести інструктажі класних керівників, керівників гуртків, консультантів органів учнівського самоврядування щодо планування роботи Вересень 2015 Кондратюк А.М.  
  Оновити склад батьківського комітету ліцею До 10.10.15

Кондратюк А.М..,

кл.керівники, майстри в/н

 
  Проводити виховні години в кожній навчальній групі щопонеділка Класні керівники, майстри в/н  
  Організувати роботу ліцейної бібліотеки Постійно

Кондратюк А.М.

Богданова А.О.

 
  Проведення рейду «Урок» До 10.09.15

Кондратюк А.М.

кл.керівники, майстри в/н, практичний психолог

 
  Провести місячники:
 • Формування здорового способу життя
 • Безпеки життєдіяльності
 • Виховання національної свідомості учнів
 • Патріотичного та громадянського виховання
 • Правового виховання
 • Морально-етичного виховання
 • Художньо-естетичного виховання
 • Екологічного виховання
 • Трудового та економічного виховання
 • Пропаганди робітничих професій

Вересень

Жовтень, квітень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Адміністрація, класні

керівники, майстри в/н,

вихователь, практичний

психолог, соціальний

педагог, керівники гуртків

 
  Зробити акцент в виховній роботі на правовому аспекті виховання Продовж   року Заст.директора з виховної роботи  
2. Соціальний захист учнів  
  Проаналізувати контингент учнів ліцею на початок 2019/2020 навчального року. Скласти соціальні паспорти груп і соціальний паспорт ліцею. Визначити контингент учнів, що потребують соціального захисту. до 15.09.2015 р.

заст. директора з виховної роботи,

соціальний педагог,

майстри в/н,

кл. керівники,

практичний психолог

 
  Оформити особисті справи учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, видати наказ щодо їх соціального захисту. до 01.10.19р.

заст. директора з

виховної роботи

соціальний педагог

 
  Надавати матеріальну допомогу у рамках чинного законодавства учням, що потребують соціального захисту.

Постійно

заст. директора з ВР

соціальний педагог

 
  Активізувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед учнів і працівників Протягом року

заст. директора. з ВР,

керівник фізвиховання

 
  Організувати оздоровлення дітей пільгових категорій За графіком

директор,

заст. директора з ВР

 
  Здійснювати контроль за змінами у соціальному статусі учнів Постійно

Соціальний педагог, кл.

керівники, майстри в/н,

заст. директора з ВР

 
2.1. Профілактична робота  
1 Запобігання самогубств. Суіциду. Жовтень

заст. директора з ВР

соціальний педагог

психолог, майстри

 
2 Толерантність16.11; Проти насилля над жінками Листопад  
3 СНІД 01.12; день Права 10.12; Грудень  
   
4

Протидії: насилля (домашне…),

торгівлі людьми

Лютий  
5

Безпечний інтернет 05.02.;

Алкогольні напої. Наркотики

Березень  
67 Туберкульоз 24.03. Квітень  
  Протидія Булінгу 04.05. Травень  
3. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання  
3.1. Громадянське виховання  
  Провести День знань та Перший урок 02.09.19 Кондратюк А.М. методист  
  Щотижня проводити виховні години, на яких обговорювати різноманітні питання, завдання по ідейному, моральному та духовному вихованню (згідно окремого плану) Постійно Класні керівники. Майстри в/н  
 

На уроках і в позаурочний час постійно і цілеспрямовано формувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, особистість, якісні риси характеру, світогляд, спосіб мислення, почуття, вчинки, поведінки, спрямованості на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Для того:

- кожного четверга проводити класні інформаційні години спілкування «Світ за тиждень»:

- заслухати на інструктивно-методичній нараді:

- стан навчально-виховної роботи в групах

Постійно

Класні керівники, майстри в/н, вихователі, керівники гуртків, практичний

психолог, соціальний

педагог, заст. директора з ВР

 
  Впроваджувати в діяльність учнівських колективів демократичні принципи. Широко використовувати їх в роботі органів учнівського самоврядування Постійно Класні керівники, майстри в/н, вихователі  
  Організувати святкування Всеукраїнського дня бібліотек 30.09.15 Бібліотекар  
  Організувати зустрічі з поетами та письменниками рідного краю Протягом року Бібліотекар  
  Відзначення ювілейних та пам`ятних дат письменників, громадських діячів, політичних партій та рухів тощо Згідно календаря, листів МОНУ, ДОНМО, НМЦ ПТО тощо Виховний відділ  
  Організація та проведення конкурсу «Надія, молодість, майбутне» 23.04.2020 Оргкомітет, учн.самоврядування Виховний відділ  
3.2. Військово-патріотичне виховання  
  Приймати участь у районних та обласних змаганнях з військово-прикладних видів спорту Протягом року МК фізичного виховання  
 

Проводити уроки мужності до:

-  Дня партизанської слави

-  Дня Захисника України

-71-ї річниці визволення України

-Дня Збройних Сил України

-Героям небесної сотні

- Дня пам`яті воїнам

інтернаціоналістам

-Дня пам`яті і примирення тощо

Протягом року Кл.керівники, майстри в/н  
 

Відзначити національні дати на урочистих лінійках:

- свято  міста Каховкики;

- свято Покрова;

- Колокола Чорнобилю;

- День Перемоги над нацизмом у Європітощо

(за окремим планом)

Вересень 21.09.2019 р.

14.10.2019 р.

26.04.2020 р.

04– 08.05.2016 р.

заст. директора з ВР

бібліотекар, кл.керівники, майстри в/н

 
  Провести Шевченківські дні 01-15.03.2016

кер. МК,

викл. Укр.ділового

мовлення бібліотекар

 
 

Провести конкурс читців

української поезії

 

 заст. директороа з ВР

кл.керівники, майстри в/н

 
3.3. Морально-правове виховання  
 

З метою виховання загальнолюдських моральних цінностей:

- продовжити вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб;

- розвивати навчально-пізнавальні потреби і здібності учнів, допомагати їм у науковій орієнтації своєї діяльності.

I півріччя

протягом року

Майстри в/н,

вихователі,

класні керівники,

соціальний педагог,

практичний психолог

 
  Ознайомлення учнів із Статутом ліцею, з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов`язками учнів Вересень 2019 Кл.керівники, майстри в/н, соціальний педагог  
  Провести Тижні правових знань та морального виховання (за окремим планом)

Грудень 2019 р.

Березень 2020 р.

Заст. З ВихР Кл.керівники, майстри в/н  
 

Провести виховні години:

- «Порядок у навчальному закладі, дотримання дисципліни - обов`язок кожного ліцеїста»

- «Моральний ідеал людини, його роль у житті молоді»

- «Особистість і колектив»

- «Золоті правила шлюбу»

Вересень

Грудень

Лютий

Травень

Кл.керівники, майстри в/н  
 

Організувати проведення спільних заходів щодо профілактики правопорушень та інше:

Службою у справах дітей;

- центром соціальних служб для сімї , дітей та молоді;

-Управлінням юстиції;

-  Спеціалістами з безоплатної правової допомоги

      

Протягом року

Заст. директора з ВихР, практичний психолог, соціальний педагог,

кл. керівники,

майстри в/н

 
  Заслуховувати окремі справи учнів на засіданнях Ради профілактики, педрадах Протягом року

кл. керівники,

майстри в/н

 
  Провести анкетування батьків з метою виявлення неблагополуччя у сім’ях, ведення обліку, профілактичної та просвітницької роботи Вересень 2019

Соціальний педагог, кл. керівники,

майстри в/н

 
  Провести лекцію для учнів випускних груп «Працевлаштування випускників ПТНЗ» Квітень 2020 р. заст.. директора з ВихР, старший майстер  
3.4.Превентивне виховання  
  Скласти та затвердити склад та план роботи Ради профілактики на 2019-2020 навчальний рік до 10.09.2019р. заст. дир. з ВихР  
  Сформувати картотеку учнів ліцею, які схильні до правопорушень Вересень 2019р.

заст. дир. з ВихР,соціальний педагог, майстри в /н,

кл. керівники

 
  Взяти на облік дітей з девіантною поведінкою До 01.10.19.,   протягом року

заст. дир. з ВихР,соціальний педагог, майстри в/н,

кл. керівники

 
  Проведення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень Протягом року

кл. керівники,

майстри в/н, соціальний педагог, практичний психолог, заст. з ВихР

 
 

Проводити бесіди, круглі столи, диспути, тренінги в групах за напрямами:

- запобігання насильству над дітьми;

- работоргівля;

-   зберігання та розповсюдження  наркотиків;

-  розпивання спиртних напоїв у громадських місцях тощо

Протягом року Соціальний педагог, практичний психолог, кл. керівники, майстри в/н, вихователі  
  Провести уроки здоров'я. 13.09.19 Заст.. з ВихР, соціальний педагог, практичний психолог, кл. керівники, майстри в/н, вихователі  
  Підтримувати співпрацю з правоохоронними органами, КМСД, ССД, ЦССМ Протягом року Заст.директора з ВихР  
  Провести зустріч учнів з лікарями різних фахів Протягом року Заст.з ВихР, медична сестра  

Профілактична робота з учнями групи «ризику» Постійно Соціальний педагог, кл.керівники, майстри в/н, рада по профілактиці  
3.5. Художньо-естетичне виховання  
  Формувати основи естетичної культури, етичних норм і принципів поведінки. Прививати любов до прекрасного Постійно Кл.керівники, майстри в/н, керівники гуртків  
  Виховувати в ліцеїстах художній смак, вносити прекрасне в життя, примножувати культурно-мистецьке надбання народу Постійно Кл.керівники, майстри в/н, керівники гуртків  
  Використовувати в навчально-виховному процесі народознавство як науку про культуру і побут народу, його походження, національні традиції, обряди, свята, символи Протягом року Заст..зНВихР, Кл.керівники, майстри в/н, керівники гуртків  
  Вивчити інтереси та здібності учнів, залучити їх до занять у гуртках та секціях Вересень 2019р. кл. керівники, майстри в/н, керівники гуртків, соціальний педагог  
  Оновлювати інформацію на сайті ліцею, висвітлювати події, які відбуваються Постійно Адміністрація, учнівське самоврядування  
 

Організувати фотовиставки:

- «Наш заклад очима ліцеїстів»

- «Люблю тебе, мій рідний краю»

Протягом року Рада учнівського самоврядування  
 

Ознайомити ліцеїстів з історією народних свят та обрядів:

- свято Миколая

- від Різдва та Водохрестя

- Великодні свята

Грудень

Січень-квітень

Травень

Кл.керівники, майстри в/н, керівники гуртків  
 

Провести вечори:

- «Будьмо знайомі»

-«Хеллоуін».

-«Свято наближається»

- «В ім`я кохання»до дня св..Валентина

Протягом року

Кл.керівники, майстри в/н, керівники гуртків, вихователь  
  Провести концерт-привітання до:
 • Дня працівників освіти
 • Дня Святого Миколая
 • Нового року
 • Дня 8 Березня
 • 8 та 9 Травня
 • Випуску - 2016

Жовтень

Грудень

Грудень

Березень

Травень

Червень

Заст.з ВихР, керівники гуртків, кл.керівники, майстри в/н  
  Підготувати та провести конкурс «Надія, молодість, майбутне» 04.2020 Заст.з ВихР, кл.керівники, майстри в/н, учн.самоврядування  
  Підготувати та провести зустрічі з людьми цікавої долі Протягом року

заст. з ВихР

 
3.6. Екологічне виховання  

Формувати в учнів розуміння, що людина частка природи, виховувати свідоме ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище Постійно Заст.з ВихР, класні керівники, майстри в/н,вихователі  
  Виховувати любов до рідної природи шляхом проведення екскурсій та турпоходів Постійно Заст.з ВихР, класні керівники, майстри в/н,вихователі  
  Організувати трудовий десант з благоустрою території ліцею, заходи з озеленіння території, навчальних кабінетів, кімнат гуртожитку Протягом року

Учнівська Рада,

Рада гуртожитку, Кл.керівники, майстри в/н

 
 

До Дня довкілля:

-екологічно-трудовий десант

- виховна година «Збережемо планету для нащадків»

Квітень Викладач   екології, Кл.керівники, майстри в/н, учнівське самоврядування  
  Тиждень екологічної культури та виховання 20-24.04.20 Викладачі біології, хімії та екології, Кл.керівники, майстри в/н, уч.самоврядування  
3.7. Трудове виховання  
  З метою трудового виховання ліцеїстів спрямувати роботу педагогічного колективу на прищеплення учням любові до праці, володінні вибраної професії та свідомого відношення до неї Протягом року Кл.керівники, майстри вн/  
  Організація чергування в кабінетах, майстернях, гуртожитку Постійно Кл.керівники, майстри в/н, вихователь  
  Закріплення ділянки території за групами для систематичного прибирання і підтримання її в належному порядку Протягом року Завідуючий господарством, кл.керівники, майстри в/н  
  Проводити зустрічі ліцеїстів з представниками вищих навчальних закладів та фахівцями обраних ними професій Протягом року Заст. директора з ВР  
  Проводити зустрічі з представниками районного центру зайнятості населення Протягом року Заст. директора з ВР  
 

Провести цикл бесід:

- «Праця – основа життя»

- «Трудові права неповнолітніх»

Жовтень 2019

Лютий 2020

Кл.керівники, майстри в/н

Спеціаліст з Правової допомоги

 
3.8. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання)  

Двічі на семестр проводити батьківські збори, на яких виносити актуальні питання життя та діяльності ліцею, навчання і виховання ліцеїстів Жовтень-грудень, лютий-травень Виховний відділ Кл.керівники, майстри в/н  
  Організувати роботу соціально-психологічної служби для батьків (консультації) Протягом року Практичний психолог, соціальний педагог  
  Зміцнювати зв`язки педагогів з батьками, викликати для співбесід батьків ліцеїстів, які не встигають в навчанні з метою надання їм допомоги Протягом року Кл.керівники, майстри в/н, пр..психолог,соц..педагог  
  Підтримувати зв`язки родинами, де виховуються ліцеїсти,схильні до правопорушень. Постійно Кл.керівники, майстри в/н, соц.педагог, практичний психолог  
 

Організувати роботу батьківського всеобучу:

(за окремим планом)

Протягом року Заст. З ВихР, викладач правознавства, пр.психолог, соціальний педагог  
 

Робота з питань підготовки молоді до шлюбу та батьківства. Тиждень «Планування сім`ї»:

  -лекція "Благополуччя сім'ї - міцна держава"

  -бесіда "Планування родини",

  -виховна година "Репродуктивне здоров'я"

  - зустріч з лікарем гінекологом

  - круглий стіл «Безпечне материнство і відповідальне батьківство"

Травень 2016 р.

Заст.з ВихР, класні керівники, майстри, пр..психолог, соціальний педагог, медична сестра  
4. Позаурочна робота в гуртожитку  
  Організація учнівського самоврядування (оновлення складу Ради гуртожитку, формування органів самоврядування на поверхах) Вересень Заст.з ВихР., соціальний педагог, вихователь гуртожитку  
  Залучення учнів-мешканців гуртожитку до занять у гуртках та спортивних секціях Вересень Заст.з ВихР., вихователь, керівники гуртків, соціальний педагог  
  Систематичне проведення санітарних годин Щочетверга Заст.з ВихР., вихователь, комендант гуртожитку  
  Підготовка та проведення конкурсу на кращу кімнату Протягом року Організаційний комітет  
  Ведення журналів педагогічних спостережень (проведення анкетувань, тестувань) Протягом року Вихователь, Практичний психолог, соціальний педагог  
  Контроль за самопідготовкою учнів Постійно Вихователі  
  Регулярні рейди-перевірки стану проживання учнів у гуртожитку Протягом року Адміністрація, класні керівники, майстри в/н  
5. Організаційно-методична робота з педагогами, управління виховною роботою, контроль за нею, та її методичне забезпечення  
  Провести організаційне засідання методичного об`єднання класних керівників Двічі на семестр Заст..з ВихР, голова МО  
  Проводити засідання МО класних керівників Щомісяця Голова МО  
  Організувати роботу учнівських активів на допомогу класним керівникам Постійно Заступник директора з ВР  
  Скласти графік відкритих виховних годин та виховних заходів на І та ІІ семестр Вересень, січень Заступник директора з ВР  
  Відвідувати виховні години з метою вивчення педагогічного досвіду постійно

Заст.диреатора з ВР,

кл.керівники, майстри в/н

 
  Для покращення спілкування класних керівників та майстрів в/н з ліцеїстами – організувати співпрацю з практичним психологом та соціальним педагогом Постійно

Практичний психолог,

соц. педагог

 
  Вести контроль виховних годин Постійно Заступник директора з ВР  
  Вести контроль за відвідуванням занять ліцеїстами Постійно Адміністрація, кл.керівники, майстри в/н  

Заступник директора з ВР                               А.М.Кондратюк